ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 56 ถึง 08 ก.ย. 56 กีฬาการศึกษาเอกชน นครศรีธรรมราช นกยูงเกมส์ ครั้งที่ 15

26 พ.ย. 56 สอบนักธรรม
สนามสอบนักธรรม  โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิ
30 พ.ย. 56 ถึง 01 ธ.ค. 56 ตรวจขั้น 5
การตรวจขั้น 5
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิ / เครื่องแบบลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจการลูกเสือ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
เชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬาพระราชธรรมสุธี  และบริเวณ หน้า อาคาร 1
ครูและบุคลากร สวมเสื้อสีชมพู นักเรียนชุดพละ
21 ธ.ค. 56 ประชุมประจำเดือน
เรียนเชิญครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน  เวลา 08.30 น.
ห้องประชุมพระราชธรรมสุธี อาคาร 2 / สวยงาม
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี่ใหม่
ชวนเชิญนักเรียน  ครู  บุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรมมส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1  
ลานกิจกรรม อาคาร 1 กิจกรรมนักเรียน
27 ธ.ค. 56 งานสังสรรค์ สายสัมพันธ์ พธม.
เรียนเชิญ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู  บุคลากร ร่วมงานสังสรรค์สายสัมพันธ์ พธม.  ในวันที่ 27 ธันวาคม  2556
เวลา 17.30 น. 
ร้านอาหารเรือนแก้ว / สวยงาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือระดับมัธยม
ค่ายฝึกรบพิเศษ สิชล กิจกรรมนักเรียน
17 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือระดับประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กิจกรรมนักเรียน
24 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

กำหนดการทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มฯ  ครั้งที่ ๑๗  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์ฯ  จังหวัดราชบุรี

12 ก.พ. 57 ทัศนศึกษา
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้น ป. 1-2  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อำเภอปากพนัง
กิจกรรมนักเรียน
13 ก.พ. 57 แห่ผ้าขึ้นธาตุ
วัดพระมหาธาตุมูล / ชุดขาว กลุ่มสาระสังคม
25 ก.พ. 57 ถึง 27 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ป.6 กับ ม.3
28 ก.พ. 57 ถึง 01 มี.ค. 57 การแข่งขันทักษะวิชาการ เอกชน
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/57
ชุดนักเรียน
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์กีฬาพระราชธรรมสุธี / ครู/บุคลากร สีฟ้า / นักเรียน ชุดนักเรียน
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๖ ม.๓
12 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๑-๕ ม.๑-๒
สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๑-๕  ม.๑-๒
04 พ.ค. 58 ถึง 11 พ.ค. 58 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1
วิชาการ
11 มิ.ย. 58 ไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
01 ก.ย. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 กีฬาการศึกษาเอกชน 2558
กีฬาการศึกษาเอกชน นกยูงเกม ครั้งที่ 16  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 
21 พ.ย. 59 สอบ ธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี  โท  เอก
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม สำนักพุทธศาสนา
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน
การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน  ครั้งที่ 18  ประจำปีการศึกษา 2560 
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช