ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน
การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน  ครั้งที่ 18  ประจำปีการศึกษา 2560 
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 พ.ย. 59 สอบ ธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี  โท  เอก
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม สำนักพุทธศาสนา
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 
01 ก.ย. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 กีฬาการศึกษาเอกชน 2558
กีฬาการศึกษาเอกชน นกยูงเกม ครั้งที่ 16  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 58 ไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
04 พ.ค. 58 ถึง 11 พ.ค. 58 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1
วิชาการ
12 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๑-๕ ม.๑-๒
สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๑-๕  ม.๑-๒
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ระดับชั้น ป.๖ ม.๓
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์กีฬาพระราชธรรมสุธี / ครู/บุคลากร สีฟ้า / นักเรียน ชุดนักเรียน
30 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/57
ชุดนักเรียน
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
28 ก.พ. 57 ถึง 01 มี.ค. 57 การแข่งขันทักษะวิชาการ เอกชน
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ก.พ. 57 ถึง 27 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ป.6 กับ ม.3
13 ก.พ. 57 แห่ผ้าขึ้นธาตุ
วัดพระมหาธาตุมูล / ชุดขาว กลุ่มสาระสังคม
12 ก.พ. 57 ทัศนศึกษา
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้น ป. 1-2  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อำเภอปากพนัง
กิจกรรมนักเรียน
24 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

กำหนดการทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มฯ  ครั้งที่ ๑๗  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์ฯ  จังหวัดราชบุรี

17 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือระดับประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กิจกรรมนักเรียน
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือระดับมัธยม
ค่ายฝึกรบพิเศษ สิชล กิจกรรมนักเรียน
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี่ใหม่
ชวนเชิญนักเรียน  ครู  บุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรมมส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1  
ลานกิจกรรม อาคาร 1 กิจกรรมนักเรียน
27 ธ.ค. 56 งานสังสรรค์ สายสัมพันธ์ พธม.
เรียนเชิญ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู  บุคลากร ร่วมงานสังสรรค์สายสัมพันธ์ พธม.  ในวันที่ 27 ธันวาคม  2556
เวลา 17.30 น. 
ร้านอาหารเรือนแก้ว / สวยงาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21 ธ.ค. 56 ประชุมประจำเดือน
เรียนเชิญครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน  เวลา 08.30 น.
ห้องประชุมพระราชธรรมสุธี อาคาร 2 / สวยงาม
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
เชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬาพระราชธรรมสุธี  และบริเวณ หน้า อาคาร 1
ครูและบุคลากร สวมเสื้อสีชมพู นักเรียนชุดพละ
30 พ.ย. 56 ถึง 01 ธ.ค. 56 ตรวจขั้น 5
การตรวจขั้น 5
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิ / เครื่องแบบลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจการลูกเสือ
26 พ.ย. 56 สอบนักธรรม
สนามสอบนักธรรม  โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิ
03 ก.ย. 56 ถึง 08 ก.ย. 56 กีฬาการศึกษาเอกชน นครศรีธรรมราช นกยูงเกมส์ ครั้งที่ 15