คณะผู้บริหาร

พระเทพวินยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาติ

นายปรีโรจน์ นิโครธาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.วัฒนา จินดาวัฒน์
ผู้จัดการ

นางวิไล ขุทรานนท์
รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนันต์ คชเสนี
รองฝ่ายบุคลากร

นางสุรีย์ บุญถนอม
รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายจักราวุธ ศรีเกตุ
รองฝ่ายวิชาการ

นายไพศาล จันทร์กลับ
งานประกันคุณภาพ

นางพรรณพิมล จันทร์กลับ
งานประชาสัมพันธ์

นางมณีรัตน์ นาคนาศักดิ์
งานพัฒนาหลักสูตร

นางสุภาณี ทองภูเบศ
งานบริการ

นายพสิษฐ์ บุญชู
งานอาคารสถานที่

นางสุรัสวดี คมขำ
งานกิจการนักเรียน

นางสถาพร จิตอารีย์
งานอนามัยโรงเรียน

นางดรุณี โสภากัณฑ์
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายธนวัฒน์ จิตเขม้น
งานสารสนเทศ