คณะผู้บริหาร

พระเทพวินยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาต

พระราชวิสุทธิกวี
ผู้จัดการ

ดร.วัฒนา จินดาวัฒน์
ผู้อำนวยการ

นางวิไล ขุทรานนท์
รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 084-1864245

นายอนันต์ คชเสนีย์
รองฝ่ายวิชาการ

นางสุรีย์ บุญถนอม
รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางมณีรัตน์ นาคนาศักดิ์
รองฝ่ายบุคลาการ

นางสถาพร จิตอารีย์
งานอนามัยโรงเรียน

นางดรุณี โสภากัณฑ์
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา