พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

คำขวัญโรงเรียน

 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่ธรรมะ

 

สีประจำโรงเรียน

 

สีฟ้า – สีเหลือง

สีเหลือง หมายถึง  ศาสนา   สีฟ้า  หมายถึง  การศึกษา

 

ธงประจำโรงเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่ใจธรรมะ

            ๑.  มีวินัย หมายถึง

            ระเบียบแบบแผน  ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

            ๒.  ใฝ่ธรรมมะ  หมายถึง

คุณความดี  คำสั่งสอนในศาสนา   หลักประพฤติ ปฏิบัติในศาสนา  ความจริง  ความยุติธรรม  ความถูกต้อง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกพระธาตุมีความสุภาพ  อ่อนน้อม

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกอินทนิล

 

อักษรย่อ

พ.ธ.ม