กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนวัฒน์ จิตเขม้น
ครูผู้สอน
อีเมล์ : arno-sp@hotmail.com , su.jk@hotmail.com

นางสถาพร จิตอารีย์

นายณัฐพงศ์ พัวพันธ์

นายจักราวุธ ศรีเกตุ