ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ๑๖๕ หมู่ ๖ ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอ เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๖๐๑๘๑ โทรสาร๐๗๕ ๓๖๐๑๘๑ e-mail : pramaha@hotmail.com  WWW.ptm.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑  สำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เนื้อที่ ๑๐ ไร่  ๑  งาน  ๘๖   ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๖  ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอ เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมชายดำรงเวท ตั้งอยู่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๒ โดยมีนายเอี่ยม  ทองปาน อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๘๙ ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของและมีนายแนบ  สรรพบพิตร อยู่หมู่ ๑ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธีรรมราช เป็นผู้จัดการ เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เก็บค่าธรรมเนียม ๓๐๐ บาท ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๒๒ ขอเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น ๕๐๐ บาท โดยแบ่งเก็บปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๕๐ บาท

        ต่อมานายแนบ  สรรพบพิตร เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนชายดำรงเวท ใบอนุญาตสูญหาย     (รู้เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๙) แต่ตามหลักฐานบางส่วน นายเอี่ยม  ทองปาน เป็นผู้โอนใบอนุญาตโรงเรียนชายดำรงเวท ให้พระมหาธาตุมูลนิธิ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๒๘ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชายดำรงเวท พระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาลัย (สมัยนายอากร ทองธวัช)

        ปีการศึกษา ๒๕๒๙ นายแนบ  สรรพบพิตร ได้ขออนุญาตไม่เก็บค่าเล่าเรียนเนื่องจากได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสำหรับพระภิกษุสามเณร และลาออกจากผู้จัดการโรงเรียน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๓๐ นายอากร  ทองธวัช ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามจากเด็กชาย เด็กหญิง/ นาย เป็นพระภิกษุและสามเณร (เพราะเปิดทำการสอนเฉพาะภิกษุสามเณร)

        โรงเรียนชายดำรงเวท เมื่อย้ายมาอยู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ (ปี ๒๕๒๘) โดยมีนายแนบ  สรรพบพิตร เป็นผู้รับใบอนุญาตถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้โอนโรงเรียนให้พระมหาธาตุมูลนิธินครศรีธรรมราช โดยมีนายอากร  ทองธวัช เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายวัฒนา  จินดาวัฒน์เป็นครูใหญ่

        ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อการกุศล

        ๑๘ เมษายน ๒๕๓๔ พระมหาธาตุมูลนิธิได้โอนกิจการให้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี พระเทพวราภรณ์ (ประดับ  โอภาโส) ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระธรรมรัตโนภาส เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม โดยมีพระครูประทีปปัญญาคุณ ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ (พระสุทธิสารสุธี และพระราชธรรมสุธี) เป็นผู้จัดการ และมีนายจักราวุธ  ศรีเกตุ เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนเอกชนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อการกุศล สำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐจาก ๔๐, ๖๐, ๑๐๐% เป็นลำดับ

        การศึกษา ๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อการกุศล

        ปีการศึกษา ๒๕๓๔ พระมหาธาตุมูลนิได้โอนกิจการให้แก่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  โดยมีพระธรรมรัตโนภาส (ประดับ  โอภาโส)  เป็นผู้รับใบอนุญาต  พระราชธรรมสุธี เป็นผู้จัดการ  นายจักราวุธ  ศรีเกตุ  เป็นครูใหญ่  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมทำการสอนในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

        ปีการศึกษา๒๕๓๕ ได้เปิดรับนักเรียนชายหญิงทั่วไปเรียนร่วมกับพระภิกษุสามเณร

        ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้ขอเปลี่ยนแปลงเวลา จาก ๑๓.๐๐ น ๑๙.๒๒ น. และหยุดแรม ๘ ค่ำ, ๑๕ ค่ำ, ขึ้น ๘, ๑๕ ค่ำ และวัดอาทิตย์ เป็นเวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น. หยุดประจำวันเสาร์ อาทิตย์ (ปี ๒๕๓๕) ได้เปิดรับนักเรียนชายหญิงทั่วไป แต่ยังมีพระภิกษุสามเณรที่ตกค้างอยู่ไม่กี่รูป เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ถึงปีการศึกษา ๒๕๓๗ ไม่มีพระภิกษุสามเณรเรียนร่วม เนื่องจากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตโนภาส เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญขึ้นที่วัดพระนคร คือโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

        ปีการศึกษา ๒๕๓๖ (ทางโรงเรียนไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนตั้งแต่ ๒๕๒๙-๒๕๓๖) นายจักราวุธ  ศรีเกตุ  ครูใหญ่ ขอเปลี่ยนจากไม่เก็บค่าธรรมเนียม มาเก็บค่าธรรมเนียมปีละ ๒,๔๘๐ บาท  ได้รับเงินอุดหนุน ๖๐%  ถึงปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนแปลงไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเนื่องจากโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัว ๑๐๐%

        ปีการศึกษา๒๕๓๗ มีแต่นักเรียนชายหญิงไม่มีพระภิกษุ เพราะพระธรรมรัตโนภาสได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดพระนครเพื่อรองรับการเรียนของพระภิกษุสามเณร(โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา)

        ปีการศึกษา ๒๕๓๙ นายจักราวุธ  ศรีเกตุ  ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ นายเปลี่ยน  นาพูล ได้รักษาการแทนครูใหญ่ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่

        ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ย้ายไปทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ใกล้กับวัดชลเฉนียน ซึ่งได้ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ ๙ ล้านบาท เป็นอาคารหลังแรก ต่อมาทางโรงเรียนได้ของบเพิ่มเติม เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่อาคารไม่เพียงพอ รัฐจัดงบให้เป็นเงิน ๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ๔ ล้านบาท สร้างอาคารหลังใหม่ใช้เป็นอาคารสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา และได้สร้างอาคารชั้นเดียวสำหรับ นักเรียนอนุบาล ๑๐ ห้องเรียน (เป็นสมัยของพระธรรมรัตโนภาส ประดับ มาพูล)

        ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุบาล (สมัยพระธรรมรัตโนภาส) โดยใช้อาคาร ๑ ชั้น ๑ เป็นห้องเรียน เปิดทำการสอนระดับอนุบาล นักเรียน ๕๐๐ คน

        ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้อาคาร ๒ ชั้น ๒ และ ๓ เป็นห้องเรียน ได้ขออนุญาตเครื่องแบบนักเรียนประถมชายหญิง แตกต่างจากมัธยมศึกษา คือนักเรียนชาย เสื้อขาวกางเกงสีกรมท่า ถุงเท้าขาวรองเท้าสีดำ นักเรียนหญิงเสื้อขาวคอบัวแหลม ผูกเน็กไทสีกรมท่า กระโปรงสีกรมท่า รองเท้าเหมือนมัธยม เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษานักเรียน ๗๐ คน