กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวาที นาคเพ็ง

นางสาวอังศุมา ศรีวัชรินทร์

นางอัจฉรา รอดสุข

นางณัฐชญา หยูทองคำ

นางนฤมล ทับเพ็ชร