คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญานี มานะจิตต์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาลิสา พึ่งแย้ม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรัญญา จันทร์ปรุง
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนาวุธ สวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงตรีรัตน์ จุติประภาค
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา ดำช่วย
ตำแหน่ง : งานพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา โยธาศรี
ตำแหน่ง : งานเอกสาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงตองริ้ว ไกรริน
ตำแหน่ง : งานเอกสาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา จุลเรือง
ตำแหน่ง : งานเอกสาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิดา เสนะจุติ
ตำแหน่ง : งานพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญวรรณ พันผูก
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิศา หนูช่วย
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา จันทร์ทิปะ
ตำแหน่ง : งานพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัสรา วิเชียร
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก บุญรอด
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษา