กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมณีรัตน์ นาคนาศักดิ์

พระอาจารย์สันติ

พระอาจารย์ สมพร

นายประหยัด พันน้อย

นางวัชรี ฉิมภักดี