กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญยืน ศรีจงกล

นางวิไล ขุทรานนท์

นางสุรัสวดี คมขำ

นางอารีย์ กาจนามัย

นางเสาวณี เพชรคง

นางลัดดาพร อินมา

นางสาวดาษนา รัตนะ

นางนาฏยา โชติรักษ์

นางหทัยทิพย์ ดวงพัตรา