กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญยืน ศรีจงกล

นางวิไล ขุทรานนท์
อื่นๆ

นางสุรัสวดี คมขำ

นางอารีย์ กาจนามัย
อื่นๆ

นางเสาวณี เพชรคง

นางลัดดาพร อินมา

นางสาวดาษนา รัตนะ
อื่นๆ

นางนาฏยา โชติรักษ์
อื่นๆ

นางหทัยทิพย์ ดวงพัตรา