ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมรัตโนภาส
ตำแหน่ง : อดีตผู้รับใอนุญาติ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพวินยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :