สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 

1.  รอบนอก ชื่อโรงเรียนและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

2.  รอบถัดไป เป็นปรัชญาโรงเรียนที่เป็นภาษาบาลี

3.  กรอบเสมาที่คลุมพระธาตุ หมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ

4.  พระธาตุ หมายถึง ศาสนา

5.  รัศมีที่ยอดพระธาตุ หมายถึง ความรู้ หรือ ปัญญา