กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนันต์ คชเสนีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาทิตา สุวรรณ์

นางสาวสุทิตยา ส้มชู

นางดรุณี โสภากัณฑ์

นางสุพัตรา รู้รัก

นางสาวกรรณิการ์ เย็นทูน

นางหนึ่งฤทัย รัตนภูมิ