กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนันต์ คชเสนีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาทิตา สุวรรณ์

นางสาวสุทิตยา ส้มชู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางดรุณี โสภากัณฑ์

นางสุพัตรา รู้รัก

นางสาวกรรณิการ์ เย็นทูน

นางหนึ่งฤทัย รัตนภูมิ