คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุภานี ทองภูเบศ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/2

นางกาญจนา อ้อมแคล้ว
ครูประจำชันอนุบาล1/3

นางสาวปริญญา จุติเจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

นางลำดวน หนูช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล3/1

นางอารีย์ ศรีสะอาด
ครูประจำชั้นอนุบาล3/3

นางวนิดา รักชู
ครูประจำชั้นอนุบาล2/3

นางสาวยวญศรี วิเชียรแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล1/2

นางวันนี อาทรกิจ
ครูประจำชั้นอนุบาล2/1

นางจิราพร พันน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล1/1