คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพวินยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้แทนจาก : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา จินดาวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิฯ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คชเสนีย์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบุคลากร
ผู้แทนจาก : ตัวแทนคณะครู
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต มนูญผล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก
ตำแหน่ง : สารวัตรกองอำนวยการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร นาคนาศักดิ์
ตำแหน่ง : นายกเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ผัยแปรจิตร
ตำแหน่ง : นักธุรกิจ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี จารีย์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
ผู้แทนจาก : ตัวแทนชุมชน