วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิชฺชาจรณสมฺปันฺโน  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความประพฤติ

 

๑.  ความรู้           หมายถึง     

            สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ  แล้วนำความเข้าใจนั้นมาปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

           
๒.  ความประพฤติ หมายถึง   

            กรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ  บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ