บุคลากร

นางจุฑาทิพย์ บุญถนอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมบูลย์ พันราย
พนักงานขับรถ

นายจรรยา บุญล้อม
พนักงานขับรถ

นายสุริยัน พันราย
พนักงานขับรถ

นายทวีศักดิ์ จูงศิริ
นักการภารโรง

นายธีระ จูงศิริ
นักการภารโรง

นางสาวสมพร แสวงโลก

นักการภารโรง

นางจรัสศรี กาลาศรี
พนักงานประกอบอาหาร

นางสาวอำมอน บุญรอด
พนักงานประกอบอารหาร

นางบุญเรือน บุญที่สุด
พนักงานประกอบอาหาร