บุคลากร

นางจุฑาทิพย์ บุญถนอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมบูลย์ พันราย
พนักงานขับรถ

นายจรรยา บุญล้อม
พนักงานขับรถ

นายสุริยัน พันราย
พนักงานขับรถ

นายทวีศักดิ์ จูงศิริ
นักการภารโรง

นายธีระ จูงศิริ
นักการภารโรง

นางสาวสมพร แสวงโลก

นางจรัสศรี กาลาศรี
พนักงานประกอบอาหาร

นางสาวอำมอน บุญรอด
พนักงานประกอบอารหาร

นางบุญเรือน บุญที่สุด
พนักงานประกอบอาหาร